Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Press
 

Česká protipirátská unie zasahuje proti pirátským blogům

Tisková zpráva České protipirátské unie z 20. května 2008

Praha, 20. května 2008
– Česká protipirátská unie se v boji proti masovému porušování práv k filmovým dílům prostřednictvím internetu zaměřila na tzv. pirátské blogy, tedy webové stránky, na kterých jsou zveřejňovány odkazy ke stažení filmových titulů z filehostingových serverů (Rapidshare, Megaupload, Czshare, Hellshare, iSkladka, Netload, apod.), prostřednictvím nichž jsou ve velkém neoprávněně rozšiřována nejen audiovizuální, ale také další autorským právem chráněná díla jako hudba, aplikační či herní software a literatura.

V polovině dubna začala Česká protipirátská unie rozesílat jednotlivým provozovatelům takovýchto blogů, kteří ke škodě nositelů práv k audiovizuálním dílům a zvukově obrazovým záznamům zveřejňují na svých internetových stránkách odkazy na neoprávněné rozmnoženiny filmových děl, k nimž drží práva společnosti zastoupené Českou protipirátskou unií, první výstrahy ve formě tzv. Výzvy k ukončení porušování práv a způsobování škody. Tato výzva dotčené provozovatele upozorňuje na skutečnost, že takové jednání, které napomáhá protiprávním aktivitám dalších osob a zvyšuje škodu způsobenou poškozeným třetí stranou, je nejen v rozporu s dobrými mravy, ale i v rozporu s právními normami, zejména tzv. obecnou prevenční povinností zakotvenou v občanském zákoníku, tedy s povinností předcházet hrozícím škodám mimo jiné na majetku, a může mít své následky. Na základě ustanovení občanského zákoníku upravujícího společnou odpovědnost pak za takto způsobenou škodu odpovídají všichni škůdci společně a nerozdílně. Takové protiprávní jednání může teoreticky také naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu účastenství na trestném činu porušování autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 trestního zákona.

Úspěšnost uvedených výzev je zatím téměř stoprocentní. Ze šestadvaceti obeslaných provozovatelů jich třiadvacet v podstatě obratem závadný obsah odstranilo a většina z nich se také za své jednání omluvila s tvrzením, že už se do budoucna obdobným aktivitám vyvaruje. Celková návštěvnost stránek, které byly zrušeny nebo z nich byl odstraněn závadný obsah, se pohybovala přibližně okolo 46 000 návštěv denně. V případě, že zbylí tři oslovení provozovatelé odmítnou závadný obsah ve stanoveném termínu odstranit, a pokud tak neučiní ani příslušní provideři, budeme proti nim nuceni použít příslušné právní prostředky.

(104,1 kB) Otevřít celý článek  
 
 
Zpět na začátek