Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » O České protipirátské unii
 

O České protipirátské unii

Česká protipirátská unie (ČPU) byla založena v roce 1992 za účelem ochrany autorského práva a práv souvisejících s právem autorským k audiovizuálním dílům a za účelem potírání všech forem pirátství v oblasti výroby, dovozu a šíření audiovizuálních děl. ČPU se konstituovala z Protipirátské sekce Unie videodistributorů, která vyvíjela protipirátské aktivity v oblasti audiovize již od počátku 90. let. Dle stanov spočívá činnost ČPU především v ochraně autorských práv, ve sledování a analýze informací týkajících se autorských práv, přípravě právních kroků proti porušování autorských práv, spolupráci s veřejnými orgány a ostatními institucemi. V současné době sdružuje ČPU 14 subjektů, z toho devět společností se zabývá též videodistribucí. V členské základně ČPU jsou nemalou měrou zastoupeni i vysílatelé a filmoví distributoři. Na činnosti ČPU se podílí též protipirátské oddělení mezinárodní organizace Motion Picture Association a mimořádným členem ČPU je Národní filmový archiv.

Financování

Česká protipirátská unie je zájmovým sdružením právnických osob dle § 20f Občanského zákoníku a byla zapsána do registru sdružení právnických osob, které je v současné době registrováno u Úřadu městské části Praha 8 (reg. č. 15/95). Unie nebyla založena za účelem podnikání a nevytváří zisk. Česká protipirátská unie nečerpá finance na svou činnost z žádných veřejných zdrojů. Většina nákladů na její činnost je pokryta z členských příspěvků a vlastních zdrojů organizace.

Osvětová a vzdělávací kampaň Filmy nejsou zadarmo je financována z vlastních zdrojů České protipirátské unie, grantů a dotací, darů fyzických a právnických osob a dalších příležitostných příjmů. V roce 2007 a 2008 poskytlo Ministerstvo kultury České republiky, odbor médií a audiovize České protipirátské unii dotaci na úhradu části nákladů kampaně Filmy nejsou zadarmo. Tyto prostředky byly použity výhradně k financování nákladů kampaně na osvětovou a vzdělávací činnost, nikoli k financování vlastní činnosti České protipirátské unie.

Struktura

Nejvyšším orgánem České protipirátské unie je valná hromada všech členů, která se schází minimálně jednou v kalendářním roce. Valná hromada činí základní rozhodnutí týkající se existence ČPU, členské základny vedení jejích orgánů a její činnosti. Operativní rozhodnutí a kontrolu činnosti a hospodaření vykonává Rada Unie, která se schází jednou za kalendářní čtvrtletí. Členové Rady jsou voleni valnou hromadou. Radě předsedá předseda Rady, který je spolu s ředitelem ČPU statutárním orgánem Unie. Členové rozhodují v orgánech Unie podle počtu hlasů, kterými v rámci svého členství disponují.

Předsedou Rady Unie je od 21. 2. 2000 Ing. Ladislav Hrabě, ředitel a předseda představenstva společnosti Bontonfilm, a.s.

Ředitelkou České protipirátské unie je Mgr. Markéta Prchalová, která zastává svou funkci od poloviny roku 1997. Od listopadu 1996 do doby svého jmenování ředitelkou byla pověřena řízením kanceláře Unie.

Činnost

Při své činnosti Unie nerozlišuje mezi žádnými konkrétními audiovizuálními díly či produkty distribuovanými nebo vysílanými v České republice členy Unie ani žádné z těchto děl či produktů nijak nepreferuje. V rámci svých možností se ČPU snaží svými aktivitami pokrývat celý relevantní trh a vyvíjet aktivity směřující ke snížení úrovně pirátství obecně. Její činnost má celkový pozitivní dopad na úroveň ochrany práv k audiovizuálním dílům, záznamům a televizním vysílání včetně kabelového šíření. S ohledem na omezenost zdrojů ČPU, které navíc nepocházejí z veřejných rozpočtů, se Unie při své činnosti zaměřuje především na to, aby v co nejširší míře chránila produkty svých členů. Je to dáno i čilejším oboustranným informačním tokem. Výměna informací se týká nejen problematických fenoménů, míst či přímo provozoven, ale součinnost se členy zahrnuje i identifikaci produktů, ověřování, zda bylo uděleno svolení k užití, či vyčíslení škody vzniklé neoprávněným užitím díla.

Pro své členy zpracovává Unie různé přehledy týkající se úrovně pirátství pro jednotlivé způsoby užití, zjišťuje trendy v pirátství a vyvíjí příslušná protiopatření, provádí preventivní kontroly, poskytuje informace z oblasti své činnosti, zaštiťuje používání holografické ochrany (tzv. hologramy ČPU), kontroluje dodržování smluvních podmínek týkající se ochrany autorských práv smluvními uživateli (videopůjčovny, veřejné projekce, kabelové rozvody apod.) a poskytuje právní rady a pomoc jak ve standardizaci smluvní agendy a v postupech proti porušovatelům práv, tak i komentáři k platné legislativě a podílením se na přípravě nových norem.

 
 
Zpět na začátek