Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Co je autorské právo?
 

Co je autorské právo?

Autorské právo (copyright) chrání autorská díla a nároky jejich tvůrců po jistou zákonem stanovenou dobu. Pouze autor díla (např. filmař, hudebník, spisovatel, programátor) má právo rozhodnout, jakým způsobem bude s jeho dílem (filmem, písní, knihou, počítačovým programem) nakládáno. Pouze on anebo jiná osoba, kterou k tomu oprávnil, rozhoduje, zda umožní nám ostatním užití svého díla jeho prodejem, půjčováním, pronájmem, sdílením na internetu, vystavováním, promítáním či jiným způsobem. 

Co je považováno za filmové (audiovizuální) pirátství?

Pirátstvím rozumíme neoprávněné užívání autorského díla bez souhlasu autora či jiné oprávněné osoby. Pirátství je parazitování na duševním vlastnictví někoho jiného; autor či jiný nositel práva nedostává za svou práci zaplaceno. 

Typy filmového pirátství

VÝROBKOVÉ PIRÁTSTVÍ

Výroba (vypalování, kopírování) a rozšiřovaní neoprávněných kopií filmových děl na DVD, CD a VHS. Každý si může zhotovit jednu kopii zveřejněného filmu pro vlastní osobní potřebu, pokud není chráněn ochranou proti kopírování; prodej takové kopie, jiné komerční využití, ale i darování je však porušením autorského práva.

INTERNETOVÉ PIRÁTSTVÍ

Zpřístupňování filmů na internetu ke sdílení a následnému stahování (tzv. downloading), a to zejména prostřednictvím peer to peer a jiných obdobných sítí (např. Direct Connect, BitTorrent, eDonkey, Kazaa) a nabízení vyrobených pirátských nosičů k prodeji na internetu (inzerce v rozličných internetových burzách a klubech).

NEKALÉ POMŮCKY

Pomůcky umožňující omezit či vyřadit z provozu ochranu díla před jeho neoprávněným užitím, např. počítačové programy k prolomení kódu DVD, videodekodéry obcházející kódování záznamu, atd.

NEOPRÁVNĚNÉ VEŘEJNÉ PROJEKCE

Neoprávněné promítání filmu ze záznamu bez souhlasu nositele práv, obvykle z DVD či VHS, např. v klubech či dálkových autobusech, ale i na různých večírcích a párty. K veřejnému promítání je vždy třeba souhlasu nositelů práv.

KRÁDEŽE TELEVIZNÍHO SIGNÁLU

Neoprávněné vysílání filmových děl; neoprávněný přenos cizího televizního vysílání v kabelových sítích nebo společnou televizní anténou; neoprávněné provozování vysílání např. v hotelech, restauracích či klubech; neoprávněné příjmy chráněného vysílání, např. placené televize (zde se však nemusí vždy nutně jednat o porušení autorského práva, nicméně jde vždy o správní delikt).

Kopie pro osobní potřebu je OK

Souhlas autora k užití jeho díla však není nutný v případě, kdy určité dílo užijeme pouze pro svoji osobní potřebu. Každý je oprávněn zhotovit si jednu rozmnoženinu díla, např. kopii filmového DVD, hudebního CD nebo knížky, pokud však nejsou opatřeny ochranou proti kopírování. Takto vytvořenou kopii však nesmí bez souhlasu autora užít jiným způsobem než pro svou osobní potřebu, nesmí ji tedy např. prodat, sdílet na internetu, ale ani půjčit či darovat kamarádovi. Volné užití pro osobní potřebu se však nevztahuje na všechna díla. Výjimku tvoří např. počítačové programy a hry, které není možné kopírovat ani pro osobní potřebu, stejně jako není možné natočit film při promítání v kině na kameru či jiné obdobné zařízení.

Paragrafy

 • Autorské právo je upraveno v autorském zákoně (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským).
 • Pojem autorská práva hovorově zahrnuje i práva související s právem autorským. Tato práva jsou chráněna obdobně jako právo autorské.
 • Mezi práva související s právem autorským patří:
  1. právo k výkonu výkonného umělce (např. herec, zpěvák);
  2. právo výrobců zvukových záznamů (hudba);
  3. právo výrobců zvukově obrazových záznamů (film);
  4. právo rozhlasových a televizních vysílatelů;
  5. jiná práva (např.právo pořizovatele databáze).

Zločin a trest

Trestní odpovědnost

§ 152 trestního zákona vymezuje trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi s možností uložit:

 • trest odnětí svobody až na pět let;
 • peněžitý trest až do 5 miliónů Kč;
 • trest propadnutí věci, a to nejen pirátských nosičů, ale i předloh a zařízení k jejich výrobě (např. počítač, CD či DVD vypalovačka atd.) a veškerého zisku;
 • trest obecně prospěšných prací, zákazu pobytu či vyhoštění;
 • trest zákazu činnosti a odnětí živnostenského oprávnění.

Přestupková odpovědnost

§ 105a autorského zákona upravuje přestupky proti autorskému právu s možností uložit pokutu až 150.000,- Kč.

Občanskoprávní odpovědnost

§ 40 autorského zákona definuje nároky autora, kterých se může v případě porušení svého práva domáhat, jako např. odstranění následků zásahu do práva, omluvy, vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku ceny licence k užití díla, náhrady způsobené škody…

Jaký trest hrozí mladistvému?

Pirátství je protiprávní a obecně je trestným činem porušování autorského práva podle § 152 trestního zákona. Trestný čin spáchaný mladistvým (tedy osobou ve věku 15-18 let) se nazývá provinění.

Soud pro mládež může mladistvému uložit:

Trestní opatření:

 • odnětí svobody až na 2,5 roku
 • peněžité opatření až do výše 500.000,- Kč
 • propadnutí věci, a to nejen pirátských kopií, ale i zařízení sloužícího k jejich výrobě (CD či DVD vypalovačka, počítač, nosiče) a veškerého zisku
 • obecně prospěšné práce
 • vyhoštění v případě cizince

Výchovné opatření:

 • dohled probačního úředníka nebo probační program (výchovný)
 • výchovné povinnosti či výchovná omezení
 • napomenutí s výstrahou

Ochranné opatření:

 • zabrání věci

I mladistvý je povinnen nahradit způsobenou škodu a vydat bezdůvodné obohacení!

Hrozí trest i dítěti mladšímu 15 let?

Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, dopustí-li se však činu jinak trestného, učiní soud pro mládež opatření potřebná k jeho nápravě. Soud pro mládež může dítěti mladšímu 15 let uložit:

 • dohled probačního úředníka
 • zařazení do vhodného výchovného programu

I dítě je však odpovědné za škodu, kterou způsobilo, a musí ji uhradit buď samo, nebo s pomocí svých rodičů. Musí vydat i zisk, který protiprávní činností získalo; bezdůvodné obohacení na straně rušitele autorských práv se rovná dvojnásobku běžné ceny licence k užití díla.

 
 
Zpět na začátek