Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Press
 

Kampaň proti filmovému pirátství

Praha, 16. října 2006 – Ukradli byste něčí peněženku? Vytáhli byste někomu z kapsy mobil? Odjeli v cizím autě? Mnoho příslušníků mladé generace, kteří nasávali informace z internetu spolu s mateřským mlékem, si neuvědomuje, že sdílení filmů prostřednictvím ilegálních peer-to-peer (P2P) služeb a FTP serverů nebo jejich přepalování na DVD je nejen protiprávní, ale i nemorální. Nazývat se filmovým fanouškem znamená ctít um filmových tvůrců. Tvůrčí vklad režisérů, scénáristů a ostatních tvůrců včetně herců, ale třeba i trikových specialistů není bezcennou položkou a je chráněn autorským právem.

Také reálné náklady na vytvoření konkrétního filmu jsou značně vysoké. Počínaje honoráři filmového štábu, herců a komparsu přes náklady spojené se samotným natáčením filmu (jako např. zapůjčení filmové techniky, filmový materiál, lokace, ateliéry, dekorace, kostýmy a masky, digitální efekty, cestování či catering) a dále dokončovací práce (jako střih, hudba a zvuk) konče náklady na prodej filmu jako např. reklama, PR či výroba jednotlivých filmových kopií. Celkové náklady potřebné ke vzniku filmového díla tedy daleko převyšují představy i technické vybavení jednotlivých pirátů.

Každý prožitek totiž něco stojí – nejen luxusní auto, láhev kvalitního vína, karton cigaret, večeře v restauraci, permanentka na sjezdovku… Ale samozřejmě také dobrý film. „Protipirátská kampaň ´Filmy nejsou zadarmo´, kterou chystáme na podzim letošního roku, je mířena pozitivně - na posilování vědomí veřejnosti, že film má svoji cenu, že není zadarmo, a vyplatí se jej chránit,“ vysvětluje Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie (ČPU), která za celým projektem stojí.

Právě toto neziskové zájmové sdružení, které se již od roku 1992 zabývá ochranou autorských práv k audiovizuálním dílům, reaguje na nepříznivý trend panující vůči duševnímu vlastnictví filmových tvůrců. „Stěžejní fází kampaně je představení a promítání filmových protipirátských trailerů, jejichž podoba navazuje na celosvětovou protipirátskou kampaň MPA (sdružující filmová studia Paramount, Sony Pictures, 20th Century Fox, Universal, Walt Disney a Warner Bros). Jedná se o dva 40sekundové trailery, jeden namířený proti sdílení filmů prostřednictvím internetu, druhý proti nákupu pirátských kopií filmů na DVD,“ vysvětluje Prchalová.

Trailery budou premiérově uvedeny do kin 1. listopadu 2006, zároveň bude spuštěn protipirátský web www.filmynejsouzadarmo.cz, kde si zájemci budou moci přečíst informace o pirátství a protipirátských aktivitách, seznámit se s příslušnou legislativou, zasoutěžit si o velmi atraktivní ceny, přehrát a stáhnout si trailery či jiné materiály jako protipirátské samolepky a tapety. Dále bude možné se seznámit s pohledem a zkušenostmi filmových tvůrců, herců, producentů a distributorů.

V rámci kampaně chce ČPU upozornit i na platnou legislativu, která doznala v nedávné době určitých změn. Novela autorského zákona zpřesnila některá ustanovení a zavedla ochranu běžnou v ostatních evropských státech. „´Kopie pro osobní potřebu´ je zaklínací formulkou pro většinu uživatelů i pirátů, málokdo z nich ale ví, co přesně znamená a kde jsou její hranice,“ říká Prchalová. „Jedná se o výjimku z autorského práva, kterou lze uplatnit jen v případech vymezených v zákoně. Rozhodně se nevztahuje na nezveřejněná díla, např. film ukradený z postprodukce,“ vysvětluje Prchalová a doplňuje: „Stejně tak není dovoleno pořídit záznam filmu při promítání v kině, a to ani pro osobní potřebu, a je zakázáno obcházet technické prostředky ochrany práv, jakými je například kódování.“ Piráti si někdy svérázně vykládají i pojem ´osobní potřeba´. „Musí se vždy jednat o vlastní osobní a nehospodářskou potřebu fyzické osoby, která kopii zhotovuje, tedy nikoli o potřebu někoho dalšího. Zákon také umožňuje pouze zhotovení jedné kopie díla, nikoliv více,“ dodává Prchalová.

Nejčastějším argumentem na obhajobu pirátství je údajně vysoká cena originálních nosičů. „Podle částek, které nejčastěji padají, je však zřejmé, že mluvčí žádné legální DVD již dlouho nekoupili,“ říká Markéta Prchalová a dodává: „Pokud je zakoupení DVD nad vaše finanční možnosti, existují zde levnější legální alternativy, jděte do kina a vychutnejte si film na stříbrném plátně, půjčete si DVD ve videopůjčovně nebo využijte služeb virtuální půjčovny, která představuje legální alternativu nezákonného stahování filmů z peer-to-peer sítí, kdy si uživatel může stáhnout film v pohodlí svého domova či si ho spustit přímo prostřednictvím internetu.“ Jednu z nejrozšířenějších služeb nabízí Seznam.cz na portálu Kinomania.cz, kde za sympatických 45,- Kč můžete film shlédnout libovolněkrát v období 24 hodin. „Nové způsoby distribuce filmů mají šanci uspět a vyvíjet se, jen pokud budou mít dostatek zákazníků a pokud nebudou masivně poškozovány nelegálními konkurenty,“ upozorňuje Markéta Prchalová.

Pirátství velmi často bují už u třinácti až patnáctiletých školáků a přesouvá se s nimi na střední i vysoké školy. Snadnost kopírování vyžadující zpravidla jen jeden klik myší, masivnost rozšíření souborů s nelegálním obsahem i nedostatečná kulturní a společenská výchova vedou děti a mladé lidi k tomu, že filmy vnímají pouze jako spotřební zábavu a nezamýšlejí se nad tím, že ke vzniku filmu je potřeba nejen úsilí velkého množství specialistů, ale také nemalé investice. Výukový nedostatek minulých školních osnov se snaží řešit současné rámcové programy pro základní i středoškolské vzdělávání, které obsahují i téma ochrany duševního vlastnictví a vnímání duševního vlastnictví jako kulturní a majetkové hodnoty. „K realizaci výuky k ochraně duševního vlastnictví ČPU připravuje projekt ´Výchova dětí a mládeže k ochraně autorských práv´, v rámci něhož by učitelé měli obdržet vyučovací pomůcky, s pomocí nichž mohou žáky seznámit s problematikou ochrany autorských práv minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny,“ informuje Markéta Prchalová a dodává: „Bude se jednat o srozumitelné a názorné podklady k dané problematice včetně obrazových materiálů, krátkého instruktážního filmu, odpovědí na nejčastější otázky a kvízy k prověření znalostí dětí po absolvování vyučování.“ Součástí projektu je i organizace tvůrčí soutěže pro školáky a studenty, v jejímž rámci budou moci mladí filmoví amatéři vyhrát atraktivní a netradiční ceny včetně jednodenní stáže na natáčení některého z chystaných českých filmů či distribuce svého díla jako bonusu některého oblíbeného českého filmu.

Mediálními partnery kampaně „Filmy nejsou zadarmo“ jsou Český rozhlas 1 - Radiožurnál, portál Seznam.cz, deník Právo a magazín Cinema. Propagaci kampaně zajišťuje agentura SUNDISK PR, logo kampaně a web je dílem společnosti Wizards CZ.

O České protipirátské unii
Česká protipirátská unie (ČPU) byla založena v roce 1992 za účelem ochrany autorského práva a práv souvisejících s právem autorským k audiovizuálním dílům a potírání všech forem pirátství v oblasti výroby, dovozu a šíření audiovizuálních děl. ČPU se konstituovala z Protipirátské sekce Unie videodistributorů, která vyvíjela protipirátské aktivity v oblasti audiovize již od počátku 90. let. Dle stanov spočívá činnost ČPU především v ochraně autorských práv, sledování a analýze informací týkajících se autorských práv, přípravě právních kroků proti porušování autorských práv, spolupráci s veřejnými orgány a ostatními institucemi. V současné době sdružuje ČPU 13 subjektů, z toho sedm společností se zabývá též videodistribucí a šest subjektů filmovou distribucí. V členské základně ČPU jsou zastoupeni i televizní vysílatelé; na činnosti ČPU se podílí též protipirátské oddělení mezinárodní organizace Motion Picture Association a mimořádným členem ČPU je Národní filmový archiv. Česká protipirátská unie je financována výhradně ze soukromých zdrojů.

ČPU má právní subjektivitu a je svojí právní formou zájmovým sdružením právnických osob. Činnost unie se řídí platnými stanovami (naposledy změněnými dne 19. 7. 2002) a rozhodnutími orgánů unie. Orgány sdružení jsou Valná hromada a Rada Unie. Statutárními zástupci jsou Mgr. Markéta Prchalová, ředitelka ČPU, a Ing. Ladislav Hrabě, předseda Rady Unie. IČO sdružení je 45768706. Sdružení nebylo založeno za účelem zisku a veškeré nevyčerpané zdroje jsou užity na financování činnosti v dalším období.
Hlavním účelem sdružení je postupovat proti neoprávněnému nebo nezákonnému rozmnožování, rozšiřování, pronájmu a půjčování rozmnoženin audiovizuálních děl a ostatních předmětů ochrany a proti neoprávněnému sdělování těchto děl a ostatních předmětů ochrany veřejnosti. Česká protipirátská unie zastupuje oprávněné zájmy svých členů na potírání pirátství a omezování jeho následků.

Česká protipirátská unie se od svého založení aktivně zasazuje o ochranu práv k audiovizuálním dílům a podporuje oprávněné zájmy svých členů v oblasti autorských práv. Za dobu své činnosti výrazně přispěla k snížení podílu pirátských produktů na trhu, a to zejména kontrolami trhu a spoluprací s orgány činnými v trestním řízení. Pro potřeby České obchodní inspekce, celních úřadů, Policie ČR, soudů a státních zastupitelství pořádá již od svého vzniku různá školení a semináře. Ve spolupráci s dalšími subjekty organizuje konference k dodržování autorských práv v České republice a působí na změnu veřejného mínění v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Veškerá činnost České protipirátské unie směřuje též preventivně k omezení pirátské produkce a k posílení vnímání práv k duševnímu vlastnictví veřejností a státními orgány. Ve své činnosti spolupracuje s dalšími subjekty chránícími autorské právo a práva související s právem autorským. Česká protipirátská unie je v kontaktu s obdobnými organizacemi v zahraničí a účastní se výměny zkušeností v této oblasti.

Protipirátské aktivity ČPU zahrnují celou škálu opatření od vzdělávacích a preventivních programů přes spolupráci při legislativních úpravách, školení pracovníků výkonných orgánů, kontroly provozoven a jiných distribučních cest až po represi, zastupování poškozených v soudních a správních řízení a vymáhání náhrad škod. V roce 2005 vyšetřovala ČPU 813 případů pirátství a provedla 461 dalších kontrol provozoven veřejných projekcí, videopůjčoven a prodejen. Ve spolupráci s příslušnými státními orgány uskutečnila 772 razií, při kterých zabavila 414 411 ks pirátských filmových nosičů, především CD-R a DVD-R, a 211 vypalovaček a rekordérů. V loňském roce ČPU iniciovala 160 trestních stíhání a 580 správních řízení s porušovateli autorských práv.

Více informací o činnosti České protipirátské unie naleznete na stránkách www.cpufilm.cz.

(61,0 kB) Otevřít celý článek  
 
 
Zpět na začátek