Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Podle nové studie 23,8 % provozu na internetu tvoří nelegální distribuce děl chráněných autorským právem

Tisková zpráva MPAA, Washington, 31. ledna 2011

Společnost Envisional zaměřující se na monitoring trhu zveřejnila novou studii, ze které vyplývá, že 23,8 % celosvětového provozu na internetu zahrnuje pirátství, z toho v téměř polovině případů (11,4 %) prostřednictvím BitTorrentu. Ve Spojených státech tvoří dle průzkumu porušování práv z duševního vlastnictví více než 17 % provozu internetu, přičemž prostřednictvím BitTorrentu ve více než polovině případů (9 %).

Průzkumem bylo dále zjištěno, že filehostingové servery (souborová úložiště) se podílejí 5,1 % a stránky umožňující online sledování filmů tvoří 1,4 % celosvětového provozu na internetu. Peer-to-peer (P2P) sítě a jiné druhy sdílení souborů doplňují zbytek nelegálního provozu.

Navíc z analýzy 10 000 torrentů s největším „swarmem“, tj. těch, které v daném okamžiku stahovalo nejvíce lidí (měřeno počtem aktivních stahovačů na trackeru PublicBT, největším a nejpopulárnějším BitTorrent trackeru), vyplývá, že 99,24 % nepornografických děl jsou díla chráněná autorským právem.

Studie byla zveřejněna v souvislosti s panelovou diskusí sponzorovanou Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), kde k ní Bob Pisano, prezident a CEO Motion Picture Association of America, Inc. (MPAA) prohlásil: "Sečteno a podtrženo, podle této nové studie tvoří téměř jednu čtvrtinu provozu na internetu neoprávněná distribuce děl chráněných autorským právem, jako jsou filmy, TV pořady, hudba a počítačové hry. Ať už tomu říkáte pirátství, digitální krádež, nelegální stahování nebo neoprávněný streaming, jedná se o krádež tvůrčí práce druhých. Skutečnými oběťmi jsou 2,4 miliony Američanů pracujících ve filmovém a televizním průmyslu a miliony dalších pracovníků ve Spojených státech i v zahraničí, jejichž živobytí závisí na tvorbě, prodeji a distribuci děl chráněných autorským právem."

"Naše společnost by nikdy netolerovala situaci, kdy by čtvrtinu veškerého provozu pekáren, řeznictví a potravinářských obchodů zahrnovalo ukradené zboží, a stejně tak nemůžeme tolerovat ani obrovskou explozi digitálních krádeží na internetu. S narůstající rychlostí stahování a zvýšením kapacity serverů se bude problém jen zhoršovat, pokud s ním nezačneme okamžitě něco dělat. Pro vlády a průmysl právě nastal čas jednat."

 

VÝTAH Z PRŮZKUMU

V originálu k nahlédnutí zde nebo v příloze pdf.

Přibližně 23,8 % z celosvětového internetového provozu porušuje autorská práva, z toho v 11,4 % případů prostřednictvím BitTorrentu, v 5,1 % případů prostřednictvím filehostingových serverů a v 1,4 % případů prostřednictvím stránek umožňujících online sledování filmů (např. Megavideo a Novamov). Další peer-to-peer sítě (např. eDonkey a Gnutella) a jiné druhy sdílení souborů (např. Usenet) tvoří zbytek případů porušení práv.

BITTORRENT
Zpráva obsahuje podrobnou analýzu provozu souvisejícího s BitTorrentem, dnes nejpopulárnějším systémem pro přenos souborů. Analýza se zaměřila na tracker PublicBT - největší a nejoblíbenější BitTorrent tracker na celém světě, který má informace o více než 2,7 milionech jednotlivých torrentů.
Analýza největších „swarmů“ (měřeno počtem lidí, kteří v daném okamžiku aktivně stahovali či nabízeli obsah daného torrentu) zjistila, že nejpopulárnější stahovaný obsah je pornografie (35,8 %), film (35,2 %) a televizní tvorba (12,7 %). Vyjmeme-li pornografii, nabízel legitimní obsah pouze jeden swarm z největších deseti tisíc a 99,24 % veškerého obsahu byl obsah chráněný autorskými právy. Pokud pornografii započítáme, pak tvořil obsah chráněný autorským právem 63,68 %.
Ze vzorku 48 z deseti tisíc největších „swarmů“ tvořil 85,5 % video obsah, 4,2 % software a 6,7 % počítačové hry. Přibližně 60 % všech osob připojených k deseti tisícům největších swarmů sdílelo audiovizuální obsah chráněný autorským právem. S výjimkou pornografie bylo na BitTorrent umístěno 99,24 % veškerého obsahu v rozporu s autorským právem.

FILEHOSTINGOVÉ SERVERY
Odhadnout míru porušování autorských práv a množství chráněného obsahu na filehostingových serverech je těžší než u BitTorrentu, protože tyto servery obvykle nepovolují uložený obsah prohledávat. Envisional proto shromáždil náhodný vzorek z 2000 filehostingových serverů a zjistil, že více než 90 % obsahu je autorským právem chráněný obsah.

VIDEO STREAMING
Stejně jako je obsah filehostingových serverů indexován specializovanými vyhledávači, existují také portály jako MovieWatch.in nebo Movie2k.to, které schraňují odkazy na nejnovější filmy nebo televizní pořady umístěné na serverech poskytujících streaming. Například MovieWatch nabízí pro některé oblíbené filmy v současné době více než padesát samostatných odkazů. Envisional dospěl k závěru, že sledování streamů pirátských filmů a televizních pořadů, k němuž dochází prostřednictvím těchto portálů, odpovídá 1,42 % veškerého internetového provozu, ač tento údaj sám považuje za "opatrný odhad".

SHRNUTÍ
Složky internetového provozu porušující autorská práva
BitTorrent – 11,39 %
Ostatní P2P – 4,97 %
Filehostingové servery – 5,12 %
Stránky umožňující online sledování filmů – 1,42 %
Usenet – 0,86 %
Celkem – 23,76 %

 

NEW STUDY FINDS 23.8% OF GLOBAL INTERNET TRAFFIC INVOLVES THE ILLEGAL DISTRIBUTION OF COPYRIGHTED WORK

MPAA: Report is a Call to Action to Protect the Jobs and Livelihoods of Millions of American Workers

WASHINGTON – A comprehensive new study released today by the brand and trademark monitoring firm Envisional found that 23.8 percent of global Internet traffic involves digital theft with BitTorrent accounting for almost half (11.4 percent). And traffic numbers for the United States, showed that over 17 percent of the US Internet traffic is estimated to be infringing, with BitTorrent responsible for more than half (9 percent).

The study by Dr. David Price, Head of Piracy Intelligence for Envisional, was commissioned by NBCUniversal. It also found that infringing cyberlocker sites accounted for 5.1 percent and infringing video streaming sites accounted for 1.4 percent of global traffic. Other peer-to-peer (P2P) networks and file sharing arenas contributed the rest of the infringing traffic.

Additionally, the analysis of the top 10,000 peer-to-peer swarms (as measured by the number of active downloaders or “leechers” on the PublicBT tracker, the largest and most popular BitTorrent tracker) found that 99.24 percent of the non-pornographic material was copyrighted material.

The study was released in conjunction with a panel discussion sponsored by the Information Technology & Innovation Foundation (ITIF).

The following is a statement from Bob Pisano, President and Interim CEO of the Motion Picture Association of America, Inc. (MPAA):

“Bottom line, according to this new study, nearly one-quarter of the traffic on the Internet involves the unauthorized distribution of copyrighted material such as movies, TV shows, music and video games. Whether you call it piracy, digital theft, illegal downloading or unauthorized streaming, it’s stealing the creative work of others. The real victims are the 2.4 million Americans working in film and television, and the millions of other workers in the United States and abroad whose livelihoods depend on the creation, sale and distribution of copyrighted material.”

“Our society would not tolerate a situation where one-quarter of all the traffic in and out of the bakeries, butcher shops and grocery stores involved stolen merchandise, and we cannot tolerate the vast explosion of digital theft on the Internet. With download speeds and server capacity increasing every day, the problem will only get worse if we don’t do something about it. The time for governments and industries to act is now.”

A copy of a summary of the key findings along with the report can be found here.

About the MPAA: The Motion Picture Association of America, Inc. (MPAA) serves as the voice and advocate of the American motion picture, home video and television industries from its offices in Los Angeles and Washington, D.C. Its members include: Walt Disney Studios Motion Pictures; Paramount Pictures Corporation; Sony Pictures Entertainment Inc.; Twentieth Century Fox Film Corporation; Universal City Studios LLLP; and Warner Bros. Entertainment Inc.
 

(514,8 kB) Otevřít celý článek  
 
 
Zpět na začátek