Nalézáte se v rubrice » Úvodní strana » Kauzy
 

Rozhodnutí belgického soudu ve věci SABAM vs TISCALI

(Přeloženo a zpracováno z tiskové zprávy sdružení SABAM)

Bruselský soud uložil opatření směřující k prevenci a zamezení nezákonného sdílení souborů na internetu

Belgické sdružení autorů, skladatelů a vydavatelů (SABAM) vyhrálo důležitý soudní spor s místním poskytovatelem připojení k internetu TISCALI resp. SCARLET EXTENDED Ltd. Ve svém rozhodnutí z 29. června letošního roku evropský Soud první instance se sídlem v Bruselu požaduje po poskytovateli připojení, aby přijal potřebná technická opatření a zamezil tak svým zákazníkům nelegálně stahovat autorským právem chráněné soubory z repertoáru SABAM prostřednictvím P2P programů. Toto rozhodnutí by mohlo znamenat průlom a stanovit precedent na celoevropské úrovni.

Již na konci roku 2004 SABAM získal rozhodnutí ve věci, kterým soud potvrdil, že ze strany zákazníků TISCALI došlo k porušení autorského práva (a to práva na rozmnožování a práva na sdělování díla veřejnosti). Nicméně, vzhledem k nedostatečné informovanosti soudu o technické proveditelnosti požadovaných opatření spočívajících v možnosti zamezit uživatelům nelegálně stahovat chráněné soubory prostřednictvím P2P sítí, soud rozhodl jmenovat experta. Z jeho zprávy z 3. ledna loňského roku vyplývá 11 možných technických řešení jak blokovat nebo filtrovat P2P systémy, přičemž sedm z nich je aplikovatelných přímo na síť TISCALI (SCARLET).

Z tohoto rozhodnutí je zřejmé, že soud neakceptoval žádný z protiargumentů TISCALI (SCARLET) týkající se práva na soukromí, práva na ochranu korespondence a práva na svobodu projevu. Soud nepřijal ani argument poskytovatele připojení, že "požadovaná technická opatření ukládají povinnost dozorovat veškeré P2P aktivity, což je v rozporu s legislativou upravující elektronické obchodování na internetu". Co se týče zřeknutí se odpovědnosti ze strany TISCALI (SCARLET) za aktivity, které probíhají v rámci jím poskytované služby, soud se rozhodl tento argument neakceptovat.

Soud trval na skutečnosti, že konečné nařízení neuloží TISCALI (SCARLET) obecnou povinnost monitorovat poskytovanou službu. Dle expertů jsou řešením "technická opatření", která ze své podstaty blokují a filtrují soubory přenášené prostřednictvím sítě TISCALI (SCARLET). Navíc, soud uvážil skutečnost, že filtrovací software sám o sobě žádná osobní data nevyhledává a že blokační opatření má čistě automatický a technický charakter, takže poskytoval nehraje žádnou aktivní roli v blokování nebo filtrování ilegálního obsahu.

Následně soud nařídil TISCALI (SCARLET) zamezit v porušení autorského práva a práv souvisejících ze strany svých zákazníků protiprávním sdílením hudebních souborů náležejících do repertoárů sdružení SABAM prostřednictvím P2P sítí. Navíc musí společnost TISCALI (SCARLET) sdružení SABAM písemně vyrozumět o aplikaci opatření, která učinila na základě tohoto soudního rozhodnutí. TISCALI (SCARLET) musí povinnost uloženou tímto rozhodnutím splnit ve lhůtě 6 měsíců, jinak je povinna platit penále ve výši 2.500 €  za každý den prodlení.

 
 
Zpět na začátek